Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden De Wijnprins

Artikel 1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, bestellingen en leveringen van de Wijnprins. Indien andere voorwaarden dan de onderhavige door afnemers van toepassing zijn verklaard, gelden die voorwaarden slechts indien en voor zover zij niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, tenzij die andere voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke met deze voorwaarden verband houden worden uitsluitend onderworpen aan het onderdeel van de bevoegde rechter in Amsterdam.

Deze voorwaarden kunnen door ons te allen tijde worden aangevuld of gewijzigd.

Artikel 2.

Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief accijns en 21% BTW en exclusief bezorgkosten indien van toepassing.

Artikel 3.

De Wijnprins behoudt zich het recht voor, wanneer gedurende het tijdsverloop tussen de datum van verkoop en van aflevering van overheidswege het fiscale regime met betrekking tot de heffing van accijnzen, btw en invoerrechten zou worden veranderd, de afnemer voor het verschil te belasten.

Artikel 4.

De minimumleeftijd voor het bestellen van wijn is 18 jaar.

Artikel 5.

Indien er bij de wijnen geen inhoud staat vermeld, betreft het flessen met een inhoud van 75 cl.

Artikel 6.

De Wijnprins behoudt het recht voor om, indien onze leveranciers inkoopprijzen tussentijds wijzigen, deze prijswijzigingen door te voeren. Deze prijswijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan onze afnemers bekend worden gemaakt, zonder dat de afnemer rechten kan doen op levering tegen oude prijzen indien de nieuwe prijzen hem, door welke oorzaak dan ook, onbekend is gebleven.

Indien de afnemer niet met de prijswijziging accoord gaat, heeft deze het recht de bestelling binnen 7 dagen na de doorgevoerde prijswijziging te annuleren.

Artikel 7.

De Wijnprins behoudt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren, indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is. Wij zullen u voorafgaande aan de levering hiervan op de hoogte stellen.

In het geval van onoverkomelijke bezwaren, heeft de klant de mogelijkheid om de bestelling te wijzigen of te annuleren.

Artikel 8.

Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. De Wijnprins behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de aanbieding in te trekken.

Artikel 9.

De Wijnprins hanteert een leveringstermijn van 5 werkdagen, mits de producten bij onze leveranciers voorradig zijn. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, kan voor ons nimmer enige verplichting tot het vergoeden van schade doen ontstaan. Evenmin kan het voor de afnemer aanleiding zijn de bestelling te doen annuleren. Indien de levertermijn overschreden zal worden, zullen wij u dit laten weten.

De Wijnprins behoudt zich het recht voor om bestellingen in delen te leveren. Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen.

In het geval van onoverkomelijke bezwaren, heeft de klant de mogelijkheid om de bestelling te wijzigen of te annuleren.

Artikel 10.

Leveringen zijn in veelvouden van 6 flessen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 11.

Leveringen vinden uitsluitend plaats in Nederland, tenzij anders overeengekomen. Voor orders van 12 flessen of meer of een bestelling van meer dan 75€ is de levering kosteloos in Groot Amsterdam (postcode 1000 AA t/m 1199 ZZ). Voor de overige bestellingen berekenen wij een bijdrage in de bezorgkosten.

Artikel 12.

Het transportrisico van de door de afnemer bestelde producten is voor De Wijnprins en vervalt aan de afnemer op het moment dat het product door de afnemer in ontvangst is genomen of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden.

Bestellingen dienen direct bij aflevering gecontroleerd te worden op breuk en manco. Met de ondertekening van de afleverbon verklaart de afnemer de bestelling in goede orde te hebben ontvangen en zijn reclames betreffende breuk en manco niet meer mogelijk.

 

Artikel 13.

Betalingen dienen op de door ons aan te geven wijze gedaan te worden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de afnemer behoudt De Wijnprins het recht een rentevergoeding in rekening te brengen gelijk aan 2% per jaar boven het dan geldende promessedisconto van de Nederlandse Bank NV. Bovendien komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan uit een invordering voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 14.

Alle aan de afnemer geleverde producten blijven eigendom van De Wijnprins, totdat daarop betrekking hebbende facturen met rente en kosten door de afnemer aan De Wijnprins zijn voldaan.

 

Artikel 15.

Indien er buiten de macht van De Wijnprins om omstandigheden voordoen die bij bestelling niet voorzien waren en van dien aard zijn dat van ons redelijkerwijs geen nakoming van de leveringsverplichting kan worden gevraagd, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat wij tegenover de afnemer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Deze omstandigheden kunnen onder meer zijn een storing van de internetverbinding, elektriciteitsstoring, staking, extreme weersomstandigheden of het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

 

Artikel 16.

Reclames dienen binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk of per e-mail bij ons te worden ingediend onder vermelding van een nauwkeurige opgave van de aard van de klachten.Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

Indien wij van oordeel zijn dat de klachten gegrond zijn, hebben wij het recht te onzer keuze een schadeloosstelling in geld te geven of tot een nieuwe levering over te gaan.

 

Over De Wijnprins

De Wijnprins onderscheidt zich door de persoonlijke benadering van de wijn. Door haar jarenlange ervaring in de wijnwereld, weet De Wijnprins de mooiste wijnen voor u te selecteren.

Lees meer

Contact

De Wijnprins
Bors van Waverenstraat 52
1181 SN  Amstelveen
06 24 09 01 74
info@dewijnprins.nl

KvK-nummer: 34232008
BTW-nummer: NL001607257B79

Privacy- en cookieverklaring